బిజినెస్

పరిశ్రమ మైనింగ్‌ మరియు ఆ మెరుపుల వెనుక వాస్తవాలు

ఎవరైనా సరే వజ్రాలను కోరుకోవడానికి కారణం వాటి మెరుపు, వాటి సహన శక్తి మరియు వాటి దఢత్వం అని అని చెప్పవచ్చు ప్రేమ మరియు చిహ్నాలుగా నిలిచే ఈ వజ్రాలనేవి మనం కొనే ఆభరణాల విలువ కంటే మరింతో విలువైనవి . వజ్రాల సరఫరా గొలుసు అనేది గొలుసు అనేది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యసస్థ మరియు అనేకమంది జీవనోపాధిని ప్రభావితం చేస్తుంది . వజ్రాలను ఆఫ్రాకాలో లేదా క నడాలో త్వివ తీసరనా, యూరప లో వాటిని కొనుగోలు చేసరనా, భారత్దేశంలో పాలిష్‌ పటిినా లేదంటే లో అమ్మినా సరే, వజ్రాల పరిశరమ మీద ఆధారపడిన 10 మిల్లియన్‌ వ్యక్తుల జీవనాధారం మీద ఆ ప్రభావం ఉంటుంది వజ్రాల కటింగ్‌ మరియు పాలిషరంగ్‌ కు కేందాంగా ఉనా భారత్దేశంలో ఈ పరిశరమ మీద 1 మ్మలియన్‌ మంది ఆదారపడి ఉన్నారు . దేశపు లో ఈ పరిశరమ వాటా 7%గా వాటాతో ఉంటుంది. దేశపు మరియు పాపంచ్‌ ప్రపంచ వ్యవస్థ మీద ఇంత పెద్ద ప్రభావం చూపుతున్న వజ్రాలనేవి వాటి మెరుపు మరియు వాటి పాఖ్యాతిని మించి మరింతో ప్రభావం చూపుతున్నాయని చెప్పడం సందేహం ఏముంది? నేటి ప్రపంచంలో, పర్యావరణ స్పుహ మరియు స్థిరత్యం అనే అంశాలను అనుసరించ్డానికి ప్రతి వ్యాపారం మరియు పరిశ్రమ ప్రయత్నిస్తుంది ది సోషియో ఎకనామిక్‌ అండ్‌ ఎంవీరల్మెంట్‌ ఇంపాక్ట్‌ ఓ లర్గె – స్కేల్‌ డైమండ్‌ మైనిం ప్రరుతో గ్లోబల్‌ లో భాగమైన త కాస్ట్‌ ఎనాలసిస్‌ విడులాల చేసిన ఒక స్వతంత్ర నివేదికలో ఆధునిక వజ్రాల గని త్వవకంలో వాసివాల గురించి పేర్కొన్నారు . ప్రపంచపు ప్రముఖ వజ్రాల మైనింగ్‌ కంపెనీలు మరియు వాటి సభ్య సంస్థల అంతర్జాతీయ సంకీరణంగా ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్‌ అసోసియోన్‌ అనేది స్థిరత్వం కోసం వివరించారు. వజ్రాల మైనింగ్‌ పరిశ్రమలో ప్రస్తుత వాస్తవాల మీద ఒక అనుకూల ప్రభావం ఏర్పడిచే దేశంగా అవసరమైన స్పుహ తో ఈ మూడవ-పక్ష్‌ నివేదికను రూపరందించారు. ”ప్రపంచం మీద ఒక అనుకూల పాభావం ఏరపరిచే దిశగా అవసరమెట్కన సపహతో వజ్రాల మెట్కనింగ్‌ ప్రపంచం మీద పరిశ్రమ పనిచేస్తుం. ఈ నివేదికతో, ఒక పరిశరమగా మేము మేము ఎలా పనిచేస్తున్నామో పారదరశకంగా పాదరిశంచ్డంతో స్థానిక ప్రబుత్య సంస్థలతో భాగస్వామ్యం ద్యారా సమాజ నిర్మాణాకికి ఎలాంటి సహకారం ఇలాంటి ఇలాంటి అందిస్తున్నామో చెప్పే ప్రయత్నం చేశాము. అనేది అత్ష్‌ద్నుత్మెట్కన రీతిలో 1700%గా ఉంది. వజ్రాల మెట్కనింగ్‌ రంగం దావరా 1023 చ్దరపు ఆ పరిశరమ ఉపయోగిసుినా భూమ్మతో ప్ల్నినపుపడు ఇది మూడు ర టో విసతిరణంతో ఉంట ంది. అలయగే, వజ్రాల మెట్కనింగ్‌ కోసం ఉపయోగించే నీటిలో 83% వరకు రీసెట్కకిోంగ్‌ చేసుిన్షారు. ఆధునిక వజ్రాల మెట్కనింగ్‌ కారణంగా గీరన్‌ హౌస్ట వాయువులు వ లువడడం వలో పర్షావరణం మీద పాభావం ఉంట ందోనే విషయం తెలిసరందే. అయతే, ఈ నివేదిక పాకారం, వజ్రాల మెట్కనింగ్‌ పరిశరమలో ఒక్ఱో క్షార ట్‌ పాలీష్‌ సమయంలో వ లువడే 160 కిలోల2 అనేది ఒక సాధారణ ప్షాసెంజ్జ్ర వాహనం 390 మెట్కళ్లో పాయయణ ంచినపుపడు విడుదలయ్షే 2కి సమయనంగా ఉంట ంది.

పాయోగశాలలో వజ్రాలు త్యయరు చేసర కంప్‌టనీల కారణంగా విడుదలయ్షే ఉద్షారాలతో ప్లిసరి, ఆదే పరిమయణంలోని వజ్రాలను భూమ్మ నుంచి వ లికితీసర, పాలీష్‌ చేసర కరమంలో విడుదలయ్షే ఉద్షారాల మొత్‌ిం 69% ఉంటంది. సమయజ్రనికి తిరిగి ఇవా వలనే నిబదధత్ను వజ్రాల పరిశరమ పరిపూరణంగా విశవ సరస్‌ిందనేది పూరిి సపషిం. సాినిక పాజ్లు త్రచ్‌రీ మరిచి ప్త్న్‌నాపపటికీ, కాదనలేని నిజ్‌ం ఏమ్మటంటే, సాినిక పాజ్రనీకానికి సాయపడే రీతిలో సాినిక వసుివులు మరియు సరవలను కొను గోలు చేయడం దావరా 6.8 బిలియన్‌ డాలరో విలువ ట్కన పాయోజ్నాలు ఆయయ సమయజ్రలకు లభంచాయ. పాపం చ్వ్షాపింగా విభనా పటిణాలు మరియు నగరాలోో ప్షాథమ్మక మౌలిక సదుపాయయలు మరియు రహదారుల కలపనతో పాట విదా మరియు ఆరోగా సంరక్ష్ణ కోసం వజ్రాల మెట్కనింగ్‌ పరి శరమత్న వంత్న్‌గా 292 మ్మలియన్‌ డాలరోను అందించింది. వజ్రాల పరిశరమ త్మ ఉద్షోగులను అత్ష్‌ంత్‌ విలువగా భావిసుి ందనే విషయయన్షీ ప్రర్ఱొనడంలోనూ ఈ నివేదిక సాయపడింది. ఈ పరిశరమలో 77,000 మంది ఉద్షోగులు ఉండగా, అందు లోని సగట ఉద్షోగి జ్రతీయ సగట వేత్నం కంటే 66% ఎక్ఱువ అందుకోవడంతో పాట అత్ని/ఆమె దేశంలోని జీవన వేత్నాల కంటే 5 ర ట ో ఎక్ఱువ అందుకుంట న్షారు. ఈ విధంగా, ఈ పరి శరమ దావరా వాకుిలకు అత్ష్‌ధిక వేత్నాల ఉద్షోగాలు లభ వారికి మర కేడా ఇలయంటి ఒక సౌలభాం దొరికే అవ కాశం లేదు. టరాకాస్టి కారోపరేట్‌ బిజి స్ట మేనేజింగ్‌ డెట్కర కిర్జ గోోబల్‌ హెడ్‌ లిబ్బీ బెర్షిక్‌ మయటాోడుత్‌రీ, ”ఈ నివేదికలో ప్రర్ఱొనా సమయచారం అనేది పర్షావరణ పాభావంతో సహ్న భవిషాత్‌ పాగతి విషయంలో సమసాల గురించి కూడా ఒక ప్షాథమ్మక సమయచారం అందించింది. ఆవిధంగా ఈ టరాకాస్టి నివేదిక అనేది వజ్రాల పరిశరమ దావరా సాంఘిక-ఆరిిక అభవ దిధ మరియు ఒక సరిరమెట్కన భవిషాత్న్‌ి కోసం లభసుినా సహ్నయ సహకారాలను తెలియజ్ఱ్‌సరంది. అలయగే, ఈ రంగం చ్న్‌టరి అలుోకునా కటికథలు మరియు త్పుపడు భావనలను దూరం చేయడంలో సాయపడింది. సపషిత్ను అందించింది” అన్నారు.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close