ఆజ్ కి బాత్...

ఆజ్ కి బాత్...


ఓ ప్రజాస్వామ్యమా మేలుకో...
ఓ పౌరునిగా ప్రశ్నించే హక్కు లేదా ?
మేము ఎన్నుకున్న నాయకునికి 
మా బాధలు చెప్పుకునే బాటనే లేదా ?
నాయకుడు వస్తుండు అంటే 
ప్రశ్నించే వాళ్ళని జైలులో పెట్టడమేనా?
నీకు కడుపునిండా అన్నం పెట్టే రైతన్న  
కూడా జైలుపాలేనా..? 
ఓ ప్రజాస్వామ్యమా మేలుకో - ఇక నైనా ఏలుకో పౌరున్ని..
రైతన్నలో ఉన్నబాధ  తనచెప్పు రూపంలో చూపెట్టినా..  
ప్రజాస్వామ్యం మారదు - ఈ ప్రభుత్వాలు మారవు..  

-  రాంచందర్ రెడ్డి బద్దం

Tags :