ఆజ్ కి బాత్..

ఆజ్ కి బాత్..


జీవితం ఆసుపత్రిలో అత్యవసర చికిత్స విభాగంలో 
ఉందని భావించే మనిషి.. ఒకటే ఉరుకులు, 
పరుగులు పెడతాడు.. కానీ జీవితం ఆ విధంగా లేదు.. 
పారే నదిలా.. పసిపాప నవ్వులా.. 
పూచిన పువ్వులా.. శాంతి గీతంలా కూడా లేదు.. 
ఎప్పటికి ఎంత అవసరమో..? అంతవరకే తనదైన శైలిలో 
ముందుకు నడిపిస్తుంది.. అవగాహనకు రానంతవరకూ.. 
జీవితం అడవిలో పులి లాంటిది.. అవగాహన వచ్చిన 
మరుక్షణమే.. ఈ జీవితం గోడమీద పులి బొమ్మే..     

- కాలభైరవ ఉపాసకులు చంద్ర స్వామి..

Tags :