ఆజ్ కి బాత్..

ఆజ్ కి బాత్..


ఈ  భూమి మీద సమయుం వెనుకాల 
పరిగెత్తే ఏకైక జీవి కేవలం ఒక్క మనిషే . 
ఇంకా  మిగితా  ఏ  జీవికీ సమయం 
అవసరమే లేదు. సమయం కేవలం ఒక 
ఊహాజనితమే, కల్పితమే, మనిషి అవసరాల 
కొరకు మాత్రమే  సృష్టించబడింది అంతే.. 
అయిన సరే మనిషి ఆ సమయం వెనుకాల 
పరిగెత్తుతూ తనకున్న ఈ చిన్న జీవితాన్ని 
సంతోషంగా జీవించలేక పోతున్నాడు. 
మనిషి తప్ప అన్ని జీవులు సంతోషంగా 
జీవిస్తున్నాయి. సమయం వెనుకాల 
పరిగెత్తి, పరిగెత్తి  మనిషి మాత్రం సంతృప్తిగా 
జీవించలేక పోతున్నాడు. 
అశాంతితో, బాధలతో, తీరని కోరికలతో  
చనిపోతున్నాడు..

- డి.జె.పి. భారత్.. 

Tags :