తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు... వాటి అర్థాలు

తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు... వాటి అర్థాలు

హైదరాబాద్, 01 ఏప్రిల్ ( ఆదాబ్ హైదరాబాద్ ) : 1. ప్రభవ అంటే... ప్రభవించునది... అంటే... పుట్టుక... 2. విభవ : వైభవంగా ఉండేది... 3. శుక్ల : అంటే తెల్లనిది. నిర్మలత్వం, కీర్తి, ఆనందాలకు ప్రతీక...  4. ప్రమోదూత : ఆనందం. ప్రమోదభరితంగా ఉండేది ప్రమోదూత... 5. ప్రజోత్పత్తి : ప్రజ ఆంటే సంతానం. సంతాన వృద్ధి కలిగినది ప్రజోత్పత్తి...  6. అంగీరస : అంగీరసం అంటే శరీర అంగాల్లోని ప్రాణశక్తి, ప్రాణదేవుడే అంగీరసుడు. ఆ దేవుడి పేరు మీదే ఈ పేరొచ్చింది అని అర్థం... 7. శ్రీముఖ : శుభమైన ముఖం. ముఖం ప్రధానాంశం కాబట్టి అంతా శుభంగా ఉండేదనే అర్ధం...8. భావ : భావ అంటే భావ రూపుడిగా ఉన్న నారాయణుడు. ఈయనే భావ నారాయణుడు. ఈయన ఎవరని విశ్లేషిస్తే సృష్టికి ముందు సంకల్పం చేసే బ్రహ్మ అని పండితులు వివరిస్తున్నారు... 9. యువ : యువ అనేది బలానికి ప్రతీక...10. ధాత : అంటే బ్రహ్మ. అలాగే ధరించేవాడు, రక్షించేవాడు... 11. ఈశ్వర : పరమేశ్వరుడు... 12. బహుధాన్య : సుభిక్షంగా ఉండటం...13. ప్రమాది : ప్రమాదమున్నవాడు అని అర్థమున్నప్పటికీ సంవత్సరమంతా ప్రమాదాలు జరుగుతాయని భయపడనవసరం లేదు.. 14. విక్రమ : విక్రమం కలిగిన వాడు... 15. వృష : చర్మం... 16. చిత్రభాను : భానుడంటే సూర్యుడు. సూర్యుడి ప్రధాన లక్షణం ప్రకాశించటం. చిత్రమైన ప్రకాశమంటే మంచి గుర్తింపు పొందడమని అర్థం... 17. స్వభాను : స్వయం ప్రకాశానికి గుర్తు. స్వశక్తి మీద పైకెదిగేవాడని అర్థం... 18. తారణ : తరింపచేయడం అంటే దాటించడం. కష్టాలు దాటించడం, గట్టెక్కించడం అని అర్థం... 19. పార్థివ : పృధ్వీ సంబంధమైనది, గుర్రం అనే అర్థాలున్నాయి. భూమికున్నంత సహనం, పనిచేసేవాడని అర్థం... 20. వ్యయ : ఖర్చు కావటం. ఈ ఖర్చు శుభాల కోసం ఖర్చై ఉంటుందని ఈ సంవత్సరం అర్థం... 21. సర్వజిత్తు : సర్వాన్ని జయించినది... 22. సర్వధారి : సర్వాన్ని ధరించేది... 23. విరోధి : విరోధం కలిగినట్టువంటిది... 24. వికృతి :  వికృతమైనటువంటిది... 25. ఖర : గాడిద, కాకి, ఒక రాక్షసుడు, వాడి, వేడి, ఎండిన పోక అనే అర్థాలున్నాయి... 26. నందన : కూతురు, ఉద్యానవనం, ఆనందాన్ని కలుగజేసేది... 27. విజయ : విశేషమైన జయం కలిగినది... 28. జయ : జయాన్ని కలిగించేది...  29. మన్మథ : మనస్సును మధించేది... 30. దుర్ముఖి : చెడ్డ ముఖం కలది... 31. హేవిలంబి : సమ్మోహన పూర్వకంగా విలంబి చేసేవాడని అర్థం... 32. విలంబి : సాగదీయడం... 33. వికారి : వికారం కలిగినది...34. శార్వరి : రాత్రి... 35. ప్లవ : తెప్ప. కప్ప, జువ్వి... దాటించునది అని అర్థం... 36. శుభకృత్ : శుభాన్ని చేసి పెట్టేది... 37. శోభకృత్ : శోభను కలిగించేది... 38. క్రోధి : క్రోధాన్ని కలిగినది... 39. విశ్వావసు : విశ్వానికి సంబంధించినది... 40. పరాభవ : అవమానం.41. ప్లవంగ : కోతి, కప్ప... 42. కీలక : పశువులను కట్టేందుకు ఉపయోగించే కొయ్య... 43. సౌమ్య : మృదుత్వం... 44. సాధారణ :సామాన్యం... 45. విరోధికృత్ : విరోధాలను కలిగించేది... 46. పరీధావి : భయకారకం.. 47. ప్రమాదీచ : ప్రమాద కారకం.. 48. ఆనంద : ఆనందమయం... 49. రాక్షస : రాక్షసత్వాన్ని కలిగినది... 50. నల : నల్ల అనే పదానికి రూపాంతరం... 51. పింగళ : ఒక నాడి, కోతి, పాము, ముంగిస... 52. కాలయుక్తి : కాలానికి తగిన యుక్తి... 53. సిద్ధార్థి : కోర్కెలు సిద్ధించినది... 54. రౌద్రి : రౌద్రంగా ఉండేది... 55. దుర్మతి :  దుష్ట బుద్ధి... 56. దుందుభి : వరుణుడు... 57. రుధిరోధ్గారి : రక్తాన్ని స్రవింప చేసేది... 58. రక్తాక్షి : ఎర్రని కన్నులు కలది... 59. క్రోదన : కోప స్వభావం కలది. 60. అక్షయ : నశించనిది..

Tags :